Nhà đất là tài sản chung vợ sẽ được hưởng một nửa

Nhà đất là tài sản chung vợ sẽ được hưởng một nửa

Nhà đất là tài sản chung vợ sẽ được hưởng một nửa